HBO-Leergang

HBO-leergang Projectmanagement

Wilt u meer succes met uw project? Projectmatig werken is tegenwoordig een populaire wijze van werken. Via de HBO-Leergang Projectmanagement krijgt u de benodigde vakkennis aangeboden. Daarnaast word en de communicatieve vaardigheden getraind die ook in projecten van onschatbare waarden zijn. U wordt u niet alleen bewust van de diverse noodzakelijke projectrollen, maar ook van uw eigen sterke en zwakke kanten in deze werkvorm. U leert tevens dat niet alleen het eindproduct telt, maar dat het proces net zo belangrijk is. Gestructureerd en planmatig werken is immers een voorwaarde om complexere projecten tot een goed einde te brengen. De HBO-leergang Projectmanagement is een korte studie bestaande uit acht bij elkaar horende vakken uit de vierjarige opleiding HBO-Bedrijfskunde. Als je met succes deze hbo-leergang afrondt, kan je in aanmerking komen voor vrijstellingen indien je in een later stadium besluit de volledige Bachelor HBO-opleiding te volgen.

Projectuitvoering (PJU)

De kracht en de efficientie van projectmatig werken worden versterkt als de deelnemers aan een project over hetzelfde begrippenkader beschikken. In het vak Projectuitvoering wordt een goede basis gelegd voor het deelnemen aan projecten. Het hoofdonderwerp is projecnechniek, waarbij aandacht wordt geschonken aan de cruciale beheersaspecten. Studenten dienen zich bovendien bewust te zijn van een aantal vaardigheden dat nodig is voor een succesvolle projectdeelname.

Communicatievaardigheden 1 (COV1)

Moderne professiona Is bested en doorgaans meer dan de helft van hun tijd aan communicatie: werkoverleg, vergaderingen, schrijven van rapporten, e-mailen en het verzorgen van presentaties. Het is daa rom belangrijk kennis op te doen over communicatie. Zelfs voor een onderwerp dat in eerste instantie praktisch lijkt, is het herkennen van situaties en structuren in mondelinge en schriftelijke communicatie belangrijk alvorens wordt overgegaan tot het 'doen'.

Onderzoeksvaardigheden 1 (OZV1)

Het doe I van deze module is om kennis en inzicht te verschaffen in de methodologie van het schrijven van een paper. De student leert doelgericht en gestructureerd een onderzoeksrapport schrijven. De paper wordt individueel geschreven. De paper betreft een tijdens de les uitgekozen onderwerp, gebaseerd op een casus uit de praktijk.

Zelfreflectie en opstellen persoonlijk actieplan-1 (PAP1)

Tijdens deze module worden de competenties ge"inventariseerd die u reeds bezit. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en persoonseigenschappen die essentieel zijn om een passend gedrag te kunnen en te willen tonen. U reflecteert door uw kennis, vaardigheden en persoonseigenschappen onder de loep te nemen. U bent in staat om op basis van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) de langetermijndoelstellingen in beeld te brengen en deze uit te werken in een persoonlijk actieplan (PAP).

Projectmanagement (PMT)

Vee I grootschalige veranderingen word en tegenwoordig projectmatig aangepakt. Maar van medewerkers in orga nisaties wordt verwacht dat ook kleinere aanpassingen leiden tot projecten. Projecten zijn eenmalige, complexe en unieke opdrachten die goed gestructureerd het gewenste resultaat moeten opleveren. De student verkrijgt vaard igheid in het juist organiseren van deze zaken. De nadruk ligt hier op het meewerken aan een project. U leert projecten te definieren, de begrippen te hanteren en een projectplan te schrijven, waarbij u oog heeft voor de impact van de verandering voor de organisatie. jk actieplan (PAP).

Beroepsproduct Projectmanagement (BPMT)

Aanvullend op de module Projectmanagement wordt er tevens aan een beroepsproduct gewerkt. Aan de studenten worden eisen gesteld met betrekking tot relevante werkervaring. De student moet in een opleidingsgerelateerde werkomgeving werkzaa m zijn die zich leent voor het ku nnen uitvoeren van opdrachten in de beroepspra ktij k. Het beroepsproduct Projectmanagement betreft het opstellen van een projectplan voor de eigen of een andere organisatie.

Communicatievaardigheden 2 (COV2)

Van medewerkers in organisaties wordt in toenemende mate verwacht dat ze adequate rapporten kunnen schrijven en schriftelijk hun bevindingen (kort en bondig) rapporteren. In deze module worden schriftelijke rapportagevaardigheden geoefend op basis van een daaraangekop pelde korte kerntheorie. U krijgt oog voor uw eigen stijl van ra pporteren op basis van uw persoonlijkheid.

Praktijkopdracht Communicatievaardigheden (PCOV)

In organisaties wordt in toenemende mate samengewerkt in een 'klant-leverancierrelatie'. Dit betekent dat van medewerkers verwacht wordt dat zij zelfstandig met hun 'leveranciers' en 'klanten' afspraken maken over de kwaliteit van het werk. U leert waar te nemen, te interpreteren, oog te hebben voor de non-verbale communicatie, feedback te geven en te krijgen, om te gaan met conflicten en presentaties te houden. Daarnaast leert u vaardigheden aan op het gebied van samenwerken, onderhandelen en het effectief laten verlopen van vergaderingen.

Vooropleiding

Voor deelname aan de HBO-leergang Projectmanagement moet men in het bezit zijn van een havo, vwo-, mbo- of daaraan gelijkgestelde diploma.

 

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van deze hbo-leergang ontvangt u het certificaat HBO-leergang Projectmanagement van Janssen & Partners Hogeschool van Suriname.

 

Opleidingsduur

De HBO-leergang Projectmanagement valt binnen een studiejaar van de bacheloropleiding HBO-Bedrijfskunde en bestaat u it 8 modulen. De opleiding duurt 90 lesuren, verdeeld over 30 lesdagen.

 

Opleidingskosten

De student betaalt bij de inschrijving Euro 225,= (of equivalent in SRD tegen de geldende dagkoers) en va naf de start vijf termijnen van Euro 225,= per maand. De HBO-leergang Projectmanagement kost in totaal Euro 1.350,= exlusief lesmateriaal.

 

Naast het lesgeldgeld moet rekening worden gehouden met kosten voor boeken. De kosten voor boeken zijn € 270,= (of equivalent in SRD tegen de geldende dagkoers).


HBO-leergang Software Development

Ziet u programmeren als een uitdaging en wilt u meer inzicht krijgen in het ontwikkelen van software? Na afloop van de HBO-leergang Software Development weet u welke aspecten van belang zijn bij het ontwerpen en realiseren van een software-applicatie. U kunt op basis van eisen (requirements) een ontwerp ma ken voor een webapplicatie en kunt deze applicatie bouwen. Ook kent u de principes van object orientatie en u kunt deze toepassen bij het ontwerpen en realiseren van een applicatie. De HBO-leergang Software Development is een korte studie bestaande uit acht bij elkaar horende vakken uit de vierjarige opleiding HBO-ICT. Als je met succes deze hbo-leergang afrondt kan je in aanmerking komen voorvrijstellingen indien je in een later stadium besluit de volledige Bachelor HBO-opleid ing te volgen.

Systeemontwikkeling op basis van UML (SUML)

Dit vak gaat in op het werken met moderne ontwikkelingen waarmee informatiesystemen worden gegenereerd en onderhouden. Hierbij wordt ingegaan op het goed beschrijven van het bedrijfsproces met behulp van een procesmodel en een informatiemodel. In dit vak wordt een complete ontwikkelaanpak behandeld, die in de praktijk veel wordt toegepast.

Programmeren (PRG)

Het vak programmeren is zeer praktijkgericht. HTML en CSS word en na elkaar behandeld. Eerst leert u hoe u alle content markeert met HTML, zodat de paginastructuur klopt. Daarna leert u hoe alle onderdelen op de pagina worden opgemaakt met CSS. Het uitgangspunt daarbij is dat u niet alleen leert dat ding en werken, maar vooral waarom ze werken. Met de specificatie van HTML als rode draad leert u eerst een HTML-document te structureren en alle onderdelen te markeren.

Databases en SQL (DBS)

De module biedt een introductie in databases en SQL en gaat in op de belangrijkste aspecten van databases en databasemanagementsystemen. SQL is de taal waarmee de communicatie tussen een database en applicatie wordt verzorgd. Kennis van SQL zorgt voor de mogelijkheid om complexere databases te bouwen die de performance van applicaties ten goede komt. Deze module biedt ken nis van de bela ngrijkste com ponenten van databases en data base-managementsystemen en de mogelijkheid tot het interpreteren en beoordelen van relationele modellen.

Praktijkopdracht Databases en SQL (PDBS)

Aanvullend op de module Databases em SQL gaat u een praktijkopdracht, uitmondend in een database-applicatie, uitvoeren. U gaat een eenvoudige database ontwerpen en kan aangeven op welke wijze de informatie in deze databases beschikbaar wordt gesteld aan het management.

Data-analyse & Ontwerp (DAO )

U gaat op basis van een casus uit de eigen of een andere organisatie voor een nieuw te ontwikkelen webapplicatie een proces-en gegevensanalyse uitvoeren, gericht op het onderkennen van fu nctionele eisen. Op basis van de resultaten uit de proces- en gegevensanalyse stelt u het database ontwerp (data model) op met aandacht voor de keuze van releva nte schematechnieken vanuit het architectuur arsenaal (Zachman) alsmede het onderkennen en vastleggen van overige randvoorwaarden (Business rules/Constraints).

Beroepsproduct Data-analyse & On twerp

Het hoofddoel bij deze module is om de vertaling te kunnen maken van theorie naar praktijk, dus van ontwerp op papier naar een werkende data base-webapplicatie. Daa rnaast is com mu nicatie omtrent de verwachtingen van de klant m.b.t. het resultaat belangrijk.

Toetsen, Testen en Acceptatie (TTA)

Kwaliteitsverbetering van software blijft belangrijk. Testen is dan ook een belangrijke activiteit binnen softwareontwikkeling en -onderhoud. Van het totale project budget wordt 30-40% veelal aan testen besteed. Deze hoge testkosten en het belang van software maken een gestructureerde aanpakvan het testproces noodzakelijk. Er wordt ingegaan op een gestructureerde testaanpak.

PraktijkopdrachtToetsen, Testen en Acceptatie

Uw testplan is praktisch u itvoerbaar. Dit laat u zien aan de hand een degelijk onderbouwde teststrategie op basis van risico's en een voorgestelde testaanpak in lijn met de teststrategie. De voorgestelde testaanpak voldoet aan de eisen en past bij de testdoelen.

Vooropleiding

Voor deelname aan de HBO-leergang Software Development moet men in het bezit zijn van een havo, vwo-, mbo of daaraan gelijkgestelde diploma.

 

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van deze hbo-leergang ontvangt u het certificaat HBO-leergang Software Development van Janssen & Partners Hogeschool van Suriname.

 

Opleidingsduur

De HBO-leergang Software Development valt binnen een studiejaar van de bacheloropleiding HBO-ICT en bestaat uit 8 modulen. De opleiding duurt 90 lesuren, verdeeld over 30 lesdagen.

 

Opleidingskosten

De student betaalt bij de inschrijving Euro 225,= (of equivalent in SRO tegen de geldende dag koers) en va naf de start vijf termijnen van Euro 225,= per ma and. De HBO leergang Software Development kost in totaal Euro 1.350,= exlusief lesmateriaal.

 

Naast het lesgeldgeld moet rekening worden gehouden met kosten voor boeken. De kosten voor boeken zijn € 300,= (of equivalent in SRO tegen de geldende dagkoers).


Korte trajecten

PC Technician

Computers zijn een integraal onderdeel van het dagelijks leven geworden. Volg deze opleiding als je thuis, voor je vrienden of voor een bedrijf computers wil repareren. De primaire focus bij het onderdeel Hardware richt zich tot de vaardigheden die nodig zijn bij het installeren en onderhouden van hardware. De vier domeinen van PC hardware, networking, mobile devices en hardware and network troubleshooting worden tijdens de opleiding behandeld. De primaire focus bij het onderdeel Software richt zich op vijf operating systems en troubleshooting. De vijf domeinen die hierbij aan de orde komen zijn windows operating systems, other operating systems and technologies, software troubleshooting, operational procedures en security. Het verkrijgen van de noodzakelijke vaardigheden is belangrijk bij het vinden van een baan. Je kan in een bedrijf ondersteuning bieden aan Netwerk technici, Systeembeheerders en andere IT-specialisten. Wil je doorstuderen? Kies dan voor de mbo-opleiding Server Administrator, dan de hbo-leergang Software Development en vervolgens de opleiding HBO-ICT (BICT).

 

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die interesse heeft in computers. De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd. De literatuur en examens zijn in het Engels.

 

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van de opleiding ontvang je het certificaat PC Technician.

 

Opleidingsduur

De opleiding PC Technician omvat 18 lesdagen. Je volgt eenmaal of tweemaal per week les van 6-9 p.m.

Office Specialist

In hoeverre bent u computervaardig?

Er is geen discussie meer in hoeverre u als eindgebruiker computervaardig bent als u een office-certificaat kunt overleggen. De opleiding Office Specialist bestaat uit vier modulen.

 

Word

Tijdens deze module verwerft u als eindgebruiker de basiskennis van Microsoft Word. U krijgt inzicht in de werkomgeving en u leert de basis van opmaak, tekst, tabellen en objecten. U kunt:

• documenten maken en beheren;

• teksten, alinea’s en secties opmaken;

• tabellen en lijsten maken;

• verwijzingen toepassen en

• objecten invoegen en opmaken.

 

Excel

Tijdens deze module verwerft u als eindgebruiker de basiskennis van Microsoft Excel. U leert werken met eenvoudige berekeningen en formules. Daarnaast krijgt u inzicht in cellen en hun opmaak. Verder leert u op welke wijze u grafieken moet maken en elementen moet toevoegen en bewerken. U kunt:

• werkbladen en werkmappen maken en beheren;

• cellen en bereiken maken;

• tabellen maken;

• formules en functies toepassen en

• grafieken en objecten maken.

 

Powerpoint

Tijdens deze module verwerft u als eindgebruiker de basiskennis van Microsoft Powerpoint. U leert een presentatie aan te maken, dia’s te maken en te bewerken, opmaak te gebruiken en tekst of objecten in te voegen en te gebruiken. U kunt:

• presentaties maken en beheren;

• dia’s en vormen invoegen en opmaken;

• dia-inhoud maken;

• overgangen en animaties toepassen en

• meerdere presentaties beheren.

 

Access

Tijdens deze module verwerft u als eindgebruiker de basiskennis van Microsoft Access. U leert een database aan te maken, werken met velden en records en u leert een eenvoudige query te maken. U kunt:

• de access-omgeving beheren;

• tabellen bouwen;

• formulieren samenstellen;

• query’s maken en beheren en

• rapporten ontwerpen.

 

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van de opleiding ontvangt u het certificaat Office Specialist.

 

Opleidingsduur

Elke basismodule duurt 12 lesuren, verdeeld over 4 lesdagen.

Network Technician

Een Network Technician bouwt en onderhoudt computernetwerksystemen voor bedrijven. Het handhaven van netwerkbeveiliging is een van je belangrijkste taken en je moet security software en licenties updaten en technische ondersteuning bieden in het geval van virussen of inbreuk op de beveiliging. De Network Technician moet hardware en software herstellen, vervangen of upgraden en netwerkproblemen oplossen. Soms moet je een computer installeren voor een nieuwe werknemer, wachtwoorden voor een medewerker instellen of een nieuwe gebruiker trainen op het netwerk. De opleiding richt zich op virtuele netwerken en geeft meer aandacht aan netwerkbeveiliging en de dekking van het zeven lagen OSI (Open System Interconnection) model. Wil je doorstuderen? Kies dan voor de mbo-opleiding Server Administrator, dan de hbo-leergang Software Development en vervolgens de hbo-opleiding HBO-ICT (BICT).

 

Vooropleiding

De vooropleiding PC Technician wordt aanbevolen. De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd en is op mbo-niveau. De literatuur en examens zijn in het Engels.

 

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van de opleiding ontvang je het certificaat Network Technician.

 

Opleidingsduur

De opleiding Network Technician omvat 12 lesdagen. Je volgt eenmaal of tweemaal per week les van 6-9 p.m.

Informatiesystemen

De cursus Informatiesystemen biedt een goede en toegankelijke start in en een oriëntatie op de IT. De belangrijkste begrippen, componenten en toepassingen van informatiesystemen komen aan bod. Ze biedt een overzicht van de belangrijkste thema’s en fasen uit de lifecycle van systemen. Diverse onderwerpen, disciplines, functies en taken die betrekking hebben op informatiesystemen worden in een brede context geplaatst.

Vooropleiding

Voor deelname aan deze cursus is een havo, vwo-, mbo- of daaraan gelijkgesteld werk- en denkniveau gewenst.

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van deze cursus ontvangt u het certificaat Informatiesystemen.

Opleidingsduur

De cursus Informatiesystemen duurt 15 lesuren, verdeeld over 5 lesdagen.

Organisatiekunde

In deze cursus leert u om vanuit de theorie organisatiemodellen te hanteren en te adviseren in welke situaties welke organisatievormen de beste zijn. U leert strategie, besluitvorming, informatiemanagement, planning en implementatie, management en leidinggeven in de organisatorische context te plaatsen. U kunt bedrijfsprocessen in de supply chain plaatsen en verwerft kennis en ervaring op het gebied van logistieke diagnose, logistieke beheersingsmodellen, logistieke informatiesystemen en met CIM en ERP.

Vooropleiding

Voor deelname aan deze cursus is een havo, vwo-, mbo- of daaraan gelijkgesteld werk- en denkniveau gewenst.

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van deze cursus ontvangt u het certificaat Organisatiekunde.

Opleidingsduur

De cursus Organisatiekunde duurt 15 lesuren, verdeeld over 5 lesdagen.

Server Administrator

De Server Administrator oftewel Netwerk Beheerder weet onder andere hoe netwerken werken en hoe mensen informatie uitwisselen via het netwerk. Tijdens de opleiding is er onder meer aandacht voor het opstellen en beheren van een bedrijfsnetwerk, apparatuur aansluiten en het beveiligen van een bedrijfsnetwerk. Je leert storingen snel en effectief verhelpen. Je krijgt vakken zoals Installation, Storage and Compute with Windows Server en Networking with Windows Server. Als Server Administrator werk je doorgaans voor de grote bedrijven of overheden met een ICT-afdeling. Ook is het mogelijk dat je voor een gespecialiseerd bedrijf werkt op het gebied van netwerken of software. Als Server Administrator kan je ook als zelfstandig ondernemer starten, mits je voldoende ervaring opgedaan hebt. Wil je doorstuderen? Kies dan voor de hbo-leergang Software Development en vervolgens de hbo-opleiding HBO-ICT (BICT).

 

Vooropleiding

De vooropleiding Network Technician wordt aanbevolen. De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd en is op mbo-niveau. De literatuur en examens zijn in het Engels.

 

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van de opleiding ontvang je het certificaat Server Administrator.

 

Opleidingsduur

De opleiding Server Administrator omvat drie modulen en duurt ongeveer een half jaar. Je volgt tweemaal per week les van 6-9 p.m.

Ondernemen

Het ondernemerschap wordt in hoofdlijnen behandeld. Na het volgen van dit vak heeft u een goed inzicht in het begrip ondernemen. U kent de bouwstenen van een ondernemingsplan en bent instaat een globaal plan op te stellen voor het opstarten van een onderneming mede op basis van het kunnen herkennen van een gat in de markt en op basis van omgevingsanalyse. Ondernemen dient rendabel te zijn. Het is dan ook belangrijk dat de commerciële functie operationeel goed uitgewerkt is en een goed financieel plan opgesteld is. De groei van de organisatie wordt bepaald o.a. door het vermijden van fouten en het gericht sturen van de groei.

Vooropleiding

Voor deelname aan deze cursus is een havo, vwo-, mbo- of daaraan gelijkgesteld werk- en denkniveau gewenst.

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van deze cursus ontvangt u het certificaat Ondernemen.

Opleidingsduur

De cursus Ondernemen duurt 15 lesuren, verdeeld over 5 lesdagen.

IT Service Management Processen 1

IT-service management 1 gaat over het leveren van IT gerelateerde services die de business ondersteunen. De internationale standaard voor IT-service management ISO/IEC 20000 maakt duidelijk wat belangrijk is: serviceovereenkomsten opstellen, nadenken over wat daarvoor nodig is, de infrastructuur daarop aanpassen, gebruikers ondersteunen en incidenten oplossen. Deze cursus biedt een overzicht van het werkveld van IT Service Management en de relatie met andere gebieden in informatiemanagement. Een dergelijk overzicht is gebaseerd op de kennis van de service managementprocessen in de vijf belangrijkste gebieden, en kennis van de basisconcepten en basisterminologie.

Vooropleiding

Voor deelname aan deze cursus is een havo, vwo-, mbo- of daaraan gelijkgesteld werk- en denkniveau gewenst.

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van deze cursus ontvangt u het certificaat IT Service Management Processen 1

Opleidingsduur

De cursus IT Service Management Processen duurt 15 lesuren, verdeeld over 5 lesdagen.

Cloud Computing

De cursus Cloud Computing gaat in op het verstrekken van gerelateerde diensten via het internet. De diensten betreffen flexibele IT oplossingen ter ondersteuning van organisaties op basis van afgesproken serviceovereenkomsten. U leert de fundamentele concepten van Cloud computing kennen en verkrijgt inzicht in de architectuur, ontwerp en implementatie van Cloud computing en de inbedding hiervan in de organisatie. De cursus Cloud Computing is bedoeld voor iedereen die een rol speelt of meer wil weten van het gebruik en beheer van internetdiensten. Het gaat hierbij om medewerkers van interne en externe dienstverleners en hun klanten.

Vooropleiding

Voor deelname aan deze cursus is een havo, vwo-, mbo- of daaraan gelijkgesteld werk- en denkniveau gewenst.

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van deze cursus ontvangt u het certificaat Cloud Computing.

Opleidingsduur

De cursus Cloud Computing duurt 15 lesuren, verdeeld over 5 lesdagen.

Excel Advanced

Een bedrijfskundige professional zal vrijwel zeker gebruik moeten maken van spreadsheets. Ze vormen een elementair businesstool voor het maken van eenvoudige financiële (en andere) modellen. Ze hebben als bijkomende functie dat overzichten en grafische voorstellingen gemakkelijk in een rapport kunnen worden opgenomen. Deze module is er op gericht om de vaardigheden van de cursist op dit terrein te ontwikkelen. Aangezien men in de praktijk het meeste profijt heeft aan spreadsheetsoftware, gebruiken wij in deze module Microsoft Excel op gevorderd niveau. Met Excel gaan we overzichten maken met behulp van draaitabellen en bedrijfseconomische ratio’s en kengetallen.

Vooropleiding

Voor deelname aan deze cursus is een havo, vwo-, mbo- of daaraan gelijkgesteld werk- en denkniveau gewenst.

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van deze cursus ontvangt u het certificaat Excel Advanced.

Opleidingsduur

De cursus Excel Advanced duurt 15 lesuren, verdeeld over 5 lesdagen.

Agile Systeemontwikkeling

Tijdens de cursus Agile Systeemontwikkeling staan de uitgangspunten en principes van de Agile-werkwijze centraal. Hierbij komen de belangrijkste Agile-methoden, technieken en best-practices aan bod. Bovendien worden de verschillen uitgelegd tussen de Agilewerkwijze en de waterval-benadering. Tijdens de cursus wordt de Agile-methode benaderd vanuit het ontwikkelteam, vervolgens komen alle relevante rollen, methodes, documenten en best-practices aan bod die van belang zijn om aan de opdracht te kunnen voldoen. Na het volgen van deze cursus weet u wat Agile inhoudt en op welke wijze Agile in de praktijk kan worden ingezet om de klant-leverancier-relatie te verbeteren.

Vooropleiding

Voor deelname aan deze cursus is een havo, vwo-, mbo- of daaraan gelijkgesteld werk- en denkniveau gewenst.

Certificaat

Na het succesvol volbrengen van deze cursus ontvangt u het certificaat Agile Systeemontwikkeling.

Opleidingsduur

De cursus Agile Systeemontwikkeling duurt 15 lesuren, verdeeld over 5 lesdagen.